Donation Page

Support us

हामी तामयिक लिपिलाई एप्समा ल्याउने अभियानमा छौ, तामाङ जातिको भाषा लिपी बचाउने अभियानमा सहभागी बनौ